Náklady na prevádzku kotla

Pre porov­nanie nák­ladov na pre­vádzku uvádzame štúdiu vypra­co­v­anú Stro­jníckou fakul­tou Žilinskej Uni­verz­ity, ktorá porovná­vala teplovodný kotol na bio­masu typ KPP3 s výkonom 300kW a účinnosťou 83% a kotol na zemný plyn s rov­nakým výkonom a účinnosťou 90% v lokalitách Žilina, Nitra a Lip­tovský Mikuláš.

Štúdia rátala s vykurova­cou sezó­nou 230 dnívonka­jšou teplo­tou vzduchu –14ºC a teplo­tou vykurovaného priestoru 20ºC. Pri výpočte spotreby palív pre kotly sa uvažuje výhrevnosť zem­ného plynu 34,5 MJ.(n)m3 a výhrevnosť slnečni­covej sečky 21,00 MJ.(n)m3 ako alter­natívneho paliva. Investičné nák­lady na kotol na zemný plyn s prís­lušen­stvom boli vyčíslené na 50 000,- Eur a na kotol na alter­natívne palivo s prís­lušen­stvom na 40 000,- Eur.


Výsledky štúdie sú zhrnuté v nasle­du­júcej tabuľke:

 

Kotol na
zemný plyn

Kotol na
alter­natívne palivo

Cena za 1(n)m3 zem­ného plynu /
Cena za 1 kg alter­natívneho paliva

0,45 Eur

0,07 Eur

Spotreba zem­ného plynu za rok /
Spotreba alter­natívneho paliva za rok

76 900 m3

137 000 kg

Cena spotre­bo­vaného zem­ného plynu za rok /
Cena spotre­bo­vaného alter­natívneho paliva za rok

34 605 Eur

9 590 Eur

Úspora investičných nákladov

n

10 000 Eur

Úspora pre­vádzkových nák­ladov za rok

n

25 000 Eur

Koe­fi­cient návrat­nosti v prospech kotla na alter­natívne palivo s príslušenstvom

n

1,6


Pri obstará­vaní kotla na bio­masu ušetríte na investičných nák­ladoch až 10 000,- Eur a každý rok ušetríte 25 000,- Eur na pre­vádzkových nák­ladoch.

Z výsled­kov štúdie vyplýva, že kotol na zemný plyn je vhodné nahradiť kot­lom na alter­natívne palivo pokiaľ sa cena alter­natívneho paliva pohy­buje do 0,20 Eur za kg.

Pri rozhodovaní sa pri výs­tavbe novej kotolne medzi zdro­jom tepla na alter­natívne palivo a zdro­jom tepla na zemný plyn sa ako eko­nom­icky výhod­ne­jšia ukazuje inš­talá­cia zdroja tepla na alter­natívne palivo pri cene alter­natívneho paliva do 0,23 Eur za kg.